Các Sở: Giao thông vận tải, Công thươngtải về 9.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích9.01 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số: 1281/UBND-XDCB


V/v tham gia ý kiến với Dự thảo đề án xây dựng các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT

đường bộ tại những khu vực có Khu công nghiệp, Cụm

Công nghiệp.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 26 tháng 05 năm 2016

Kính gửi:

- Công an tỉnh;

- Các Sở: Giao thông vận tải, Công thương;

- Ban quản lý các KCN tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

UBND tỉnh nhận được công văn số 5470/BGTVT-ATGT ngày 17.5.2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc tham gia ý kiến đối với Dự thảo đề án xây dựng các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT đường bộ tại những khu vực có Khu công nghiệp, Cụm Công nghiệp trên toàn quốc;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các Sở ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu góp ý với Dự thảo đề án xây dựng các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT đường bộ tại những khu vực có Khu công nghiệp, Cụm Công nghiệp theo tinh thần công văn số 5470/BGTVT-ATGT của Bộ Giao thông vận tải (có công văn kèm theo).

Góp ý bằng văn bản gửi về Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh trước ngày 06 tháng 6 năm 2016.


Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);

- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP CN.XDCB;

- Lưu: VT, CN.XDCB.TL.CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Trịnh Hữu Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương