Kính gửi: Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninhtải về 7.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích7.57 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số:1488/UBND-NC

V/v đề nghị cho phép cán bộ đi công tác nước ngoài


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 14 tháng 6 năm 2016

Kính gửi: Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh.


UBND tỉnh Bắc Ninh nhận được giấy mời của Tổ chức AACC (American Association for Clinical Chemistry) – Hiệp hội hóa sinh lâm sàng Mỹ về việc mời đồng chí Nguyễn Văn Phong – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tham dự Hội nghị quốc tế AACC – Hội nghị hóa sinh lâm sàng thường niên, tổ chức tại Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ.

Thời gian: Từ ngày 29/7/2016 đến ngày 09/8/2016.

Địa điểm: Mỹ.

Toàn bộ kinh phí chuyến đi do phía mời đài thọ.

UBND tỉnh Bắc Ninh trân trọng đề nghị Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

  • Như Kính gửi;

  • Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

  • Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;

  • Sở Ngoại vụ;

  • Lưu: VT, NC, CVP.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Nhường

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương