TỈnh bắc ninh số: 534/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 15.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích15.22 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 534/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 11 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình

hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở dân cư dịch vụ Phương Vỹ,

phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh.
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Xét đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 635/TTr-UBND ngày 05/4/2016, của Sở Xây dựng tại văn bản số 64/SXD-QLHT ngày 26/4/2016, về việc thẩm định điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở dân cư dịch vụ Phương Vỹ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở dân cư dịch vụ Phương Vỹ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tại Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

a. Cải tạo, dịch chuyển tuyến đường dây 35kV lộ 372-E72 từ cột 81 đến cột 84 như sau:

- Dịch chuyển, thay thế cột 82 và cột 83 nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng ra vị trí 82M và 83M nằm sát mép ranh giới giải phóng mặt bằng của dự án;

- Xây dựng mới tuyến cáp ngầm có điểm đầu tại cột số 82M, chạy trong rãnh cáp trên hè đường của dự án đến cột 83M.

- Căng lại đường dây từ cột 81 đến cột 82M và từ cột 83M đến cột 84;

b. Dịch chuyển tháo hạ tuyến đường dây hạ thế 0,4kV từ cột 19A đến cột 22A sau trạm TBA Thanh Phương và từ cột 13A đến cột 14A2 sau TBA Phương Vỹ 2 hiện chạy qua dự án.

(giải pháp cụ thể theo báo cáo thẩm định và dự án điều chỉnh bổ sung)

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh bổ sung không thay đổi so với tổng mức đầu tư tại Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh là: 54.430.919.000 đồng (Năm mươi tư tỷ, bốn trăm ba mươi triệu, chín trăm mười chín nghìn đồng); trong đó:

- Xây ldựng : 28.743.608.000 đồng;

- Thiết bị : 773.568.000 đồng;

- Quản lý dự án : 514.189.000 đồng.

- Tư vấn ĐTXD công trình : 1.520.238.000 đồng;

- Chi khác : 689.924.000 đồng;

- GPMB : 14.741.766.000 đồng.

- Dự phòng : 7.447.626.000 đồng.

(Các khoản chi phí cụ thể theo báo cáo thẩm định)

3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Thời gian hoàn thành: Năm 2016.

5. Trách nhiệm chủ đầu tư: Thực hiện dự án theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng; Kho bạc nhà nước tỉnh; UBND thành phố Bắc Ninh, UBND phường Vũ Ninh và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như Điều 2

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;- Lưu: HCTC, KTTH, CN.XDCB, CVP.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Tiến Nhường: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương