Bắc Ninh, ngày 21 tháng 7 năm 2016tải về 9.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích9.41 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số : 1880/UBND-KTTH

V/v báo cáo và tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị định


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 21 tháng 7 năm 2016

Kính gửi :

Sở Tài chính.


Thực hiện công văn số 9582/BTC-TCNH ngày 12.7.2016 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và nghiên cứu tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định của Chính phủ. Đồng thời báo cáo tình hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn tỉnh năm 2014 và 2015, theo đúng các nội dung hướng dẫn tại văn bản nêu trên; tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 22.7.2016 (có văn bản kèm theo)./.


Nơi nhận :
- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh (b/c);- Lưu : VT, KTTH, PVPKTTH, CVP.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)
Nguyễn Nhân Thắng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương