TỈnh bắc ninh số: 530/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 14.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích14.05 Kb.

powerpluswatermarkobject31665022


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 530/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 17 tháng 12 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao đất cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện dự án tu bổ đê điều thường xuyên năm 2014 tỉnh Bắc Ninh (Hạng mục: lấp ao, đắp cơ đê hữu Đuống đoạn từ K34+445-K34+545 và K35+150-K35+300),

tại xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành

Y BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Nghị quyết số 194/NQ-HĐND17 ngày 29/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa và dự án thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 528/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và thực hiện trình tự thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của cấp huyện;

Xét đề nghị của: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại đơn xin giao đất ngày 09/7/2015; UBND xã Hoài Thượng tại công văn số 52/CV-UBND ngày 09/7/2015; UBND huyện Thuận Thành tại Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 và Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 24/7/2015; Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Thuận Thành tại công văn số 08/TTr-HĐGPMB ngày 22/9/2015; Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 122/TTr-QLĐĐ ngày 30/11/2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao 5.573,1m2 đất đã thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng (Khu đất UBND huyện Thuận Thành đã thu hồi tại Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 24/7/2015, gồm: đất trồng cây hàng năm khác 1.650,8m2; đất nuôi trồng thủy sản 3.922,3m2), tại xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành, cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện dự án tu bổ đê điều thường xuyên năm 2014 tỉnh Bắc Ninh (Hạng mục: lấp ao, đắp cơ đê hữu Đuống đoạn từ K34+445-K34+545 và K35+150-K35+300) theo Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 2456/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/10/2013, Quyết định số 1071/QĐ-BNN-TCTL ngày 19/5/2014 và Quyết định số 5135/QĐ-BNN-TCTL ngày 01/12/2014.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định bằng đường chỉ đỏ trên các tờ bản đồ tỷ lệ 1/500 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong hồ sơ đất đính kèm.Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức bàn giao khu đất và hướng dẫn thực hiện các thủ tục theo quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND huyện Thuận Thành, Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Thuận Thành và UBND xã Hoài Thượng căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c);

- Lưu : VT, TNMT, PVPTN, CVP.TM. UBND TỈNH

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Hữu Thành: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương