V/v lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ tại các trục đường chính đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Ninhtải về 7.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích7.46 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 626/UBND-XDCB


V/v lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ tại các trục đường chính đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 24 tháng 03 năm 2016
Kính gửi:

- các Sở: Sở Giao thông vận tải;

- UBND thành phố Bắc Ninh.

UBND tỉnh Bắc Ninh nhận được công văn số 474/UBND-QLĐT ngày 18.3.2016 về việc đề nghị lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ tại các trục đường chính trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Giao thông vận tải xem xét đề nghị của UBND thành phố tại công văn trên (công văn sao gửi kèm theo), báo cáo UBND tỉnh trước ngày 02.4.2016./.
Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);

- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, P.CVP CN.XDCB, KT-TH;

- Lưu: VT, CN.XDCB, KT-TH.TL.CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Trịnh Hữu Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương