Bắc Ninh, ngày 06 tháng 7 năm 2016tải về 8.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích8.44 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số : 1753/UBND-KTTH

V/v tham gia ý kiến vào

Dự thảo Thông tư.CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 06 tháng 7 năm 2016

Kính gửi :

Sở Tài chính.


Thực hiện công văn số 8889/BTC-HCSN ngày 29.6.2016 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính theo đúng các nội dung hướng dẫn tại văn bản nêu trên; tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 23.7.2016 (có văn bản kèm theo)./.


Nơi nhận :
- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh (b/c);- Lưu : VT, KTTH, PVPKTTH, CVP.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)


Nguyễn Nhân Thắng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương