TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNGtải về 9.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích9.62 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số:1459/UBND-XDCB

V/v góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin truyền thông


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2016


Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.UBND tỉnh nhận được công văn số 1846/BTTTT-KHTC ngày 06/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin truyền thông;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao sở Thông tin và Truyền thông chủ trì:

1. Phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan: Xem xét nội dung, đóng góp ý kiến vào dự thảo theo tinh thần nội dung công văn số 1846/BTTTT-KHTC ngày 06/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông (có công văn và Dự thảo sao gửi kèm theo).

2. Tổng hợp những nội dung có liên quan, gửi đóng góp ý kiến bằng văn bản về Bộ thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

- Lưu: VT, CN.XDCB, CVP, PVP Nguyễn Kim Thành.TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)

Nguyễn Kim Thành


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương