Ban gpmb và phát triển quỹ ĐẤTtải về 12.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích12.9 Kb.
#20940

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

BAN GPMB VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT


Số: /GPMBPTQĐ-QLQĐ

V/v đề xuất nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng khu CN Tam Dương II-Khu A


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày tháng 7 năm 2014

Kính gửi: UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Thực hiện Quyết định số 3564/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao Ban GPMB và Phát triển quỹ đất thực hiện Đo đạc, lập bản đồ địa chính, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Khu Công nghiệp Tam Dương II-giai đoạn I và văn bản số 7068/UBND-NN2 ngày 4/12/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao chủ đầu tư BT, GPMB Khu Công nghiệp Tam Dương II-Khu vực 1 (nay là Khu Công nghiệp Tam Dương II- Khu A); Thực hiện Thông báo số 1252-TB/TU, ngày 2/01/2014 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về cơ chế giao đất, thu hồi tiền ứng GPMB Khu CN Tam Dương II (giai đoạn 1) khi giao đất cho Công ty TNHH VITTO-VP, Công ty TNHH CN Hưng Phúc; Văn bản số 29/UBND-NN2 ngày 03/01/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Cơ chế giao đất, thu hồi tiền ứng GPMB Khu CN Tam Dương II, Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo và đề nghị như sau:

1. Báo cáo kinh phí thực hiện

Trong tổng số 180 ha quy hoạch dự án , UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ: 60,18 ha (Tại các Quyết định thu hồi đất: số 2199/QĐ-UBND ngày 16/8/2013; số 3159/QĐ-UBND ngày 4/11/2013; số 74/QĐ-UBND ngày 10/01/2014; số 434/QĐ-UBND ngày 13/02/2014); số 3759/QĐ-UBND ngày 25/12/2013) với tổng kinh phí đo đạc, lập bản đồ và BT, HT, GPMB được phê duyệt tại 26 quyết định là: 140,895 tỷ đồng. Trong đó:

- Kinh phí đã được ứng từ Quỹ phát triển đất: 123,791 tỷ đồng.

- Kinh phí còn thiếu, đang làm thủ tục hồ sơ đề nghị ứng tiếp: 17,104 tỷ đồng.

Kinh phí Công ty TNHH VIITO -VP đã hoàn trả Ban GPMB và Phát triển quỹ đất (3 đợt): 25 tỷ đồng, Ban đã trả Quỹ phát triển đất tỉnh số tiền trên.

2. Đề xuất, kiến nghị

Để đảm bảo có nguồn kinh phí chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Dự án, Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh đề nghị UBND tỉnh một số nội dung sau:- Đối với diện tích 60,18 ha đất đã thu hồi:

+ Cho phép Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục ứng vốn từ Quỹ phát triển đất để thực hiện việc chi trả tiền BT, HT theo phương án được duyệt của các hộ có tài sản kiểm kê sau và tài sản còn thiếu;

+ Chỉ đạo Công ty TNHH VITTO-VP sớm hoàn trả số kinh phí giải phóng mặt bằng nói trên để Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh hoàn trả Quỹ phát triển đất, đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

- Đối với diện tích đất còn lại: Toàn bộ kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, Ban sẽ yêu cầu Công ty TNHH VITTO-VP-Chủ đầu tư Dự án xây dựng-Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Tam dương II -Khu A chi trả theo quy định.

Ban GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo, đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.
Nơi nhận: KT. TRƯỞNG BAN

- Như trên; PHÓ TRƯỞNG BAN

- Sở TC, TN&MT, Qũy PTĐ (p/h);

- Trưởng ban (b/c);- Lưu VT, KH-TC, QLQĐ&NTĐC.

Lê Quý Dương

tải về 12.9 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương