Chủ tịch ubnd huyện Thuận Thànhtải về 7.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích7.91 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 496/UBND-NN.TN


V/v kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có sai phạm trong việc khai thác đất trái phép tại xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 11 tháng 03 năm 2016
Kính gửi:

Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành.

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại công văn số 280/CV-CAT(PC49) ngày 11/3/2016 về việc kiểm tra việc khai thác đất trái phép tại khu vực sau khu công nghiệp Khai Sơn và bãi Song Hồ, huyện Thuận Thành,

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến sự việc trên; báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh, trước ngày 18/3/2016. Đồng thời chỉ đạo UBND xã Hoài Thượng yêu cầu thôn Nghĩa Vy chấm dứt hợp đồng cho thuê đất không đúng thẩm quyền đối với ông Nguyễn Danh Mau (sao gửi tài liệu kèm theo)./.
Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);

- Bí thư Huyện ủy Thuận Thành;

- TT Đảng ủy, UBND xã Hoài Thượng;- Lưu: HC, NC, NN.TN, CVP.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Trịnh Hữu Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương