Kính gửi: ubnd thị xã Từ Sơntải về 8.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích8.61 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số: 1560/UBND-NC


V/v giải quyết đơn của ông Trần Văn Tuấn và một số công dân thôn Kim Thiều, xã Hương Mạc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2016


Kính gửi: UBND thị xã Từ Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh nhận được đơn của ông Trần Văn Tuấn và 21 công dân tại thôn Kim Thiều, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn khiếu nại về việc UBND thị xã Từ Sơn không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên cơ sở trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Kim Thiều, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn;

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Giao UBND thị xã Từ Sơn xem xét, giải quyết theo nội dung đơn, trả lời công dân, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật (đính kèm tài liệu liên quan)./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh (b/c);

- Ban TCD tỉnh (theo dõi, đôn đốc);

- Ông Trần Văn Tuấn đại diện (để biết);

- Lưu: VT, NC, NN.TN, CVP.TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trịnh Hữu Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương