TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNGtải về 7.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích7.58 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số: 1223/UBND-XDCB


V/v phối hợp điều tra, khảo sát

cung - cầu công nghệ năm 2016.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 20 tháng 05 năm 2016

Kính gửi:

Sở Khoa học và Công nghệ.

UBND tỉnh nhận được công văn số 1882/BKHCN-ƯDCN ngày 13.5.2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp tổ chức điều tra, khảo sát cung – cầu công nghệ năm 2016;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Khoa học và Công nghệ làm cơ quan đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát cung cầu về công nghệ theo tinh thần công văn số 1882/BKHCN-ƯDCN ngày 13.5.2016 của Bộ (có công văn kèm theo)./.
Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);

- VP UBND tỉnh: CVP, P.CVP CN.XDCB;

- Lưu: VT, KT-TH, CN.XDCB.TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Nguyễn Kim Thành

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương