Về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninhtải về 9.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích9.08 Kb.
#22665

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 526/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 09 tháng 5 năm 2016QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 và Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/09/2012 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ công văn số 190 – CV/TC ngày 09/5/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

Xét đề nghị của Sở Ngoại vụ tại tờ trình số 74/TTr-SNgV ngày 09/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép ông Nguyễn Phương Bắc – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Bắc Ninh (sinh ngày 21/10/1970; ngạch công chức: chuyên viên chính, mã số: 01.002) tham gia Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách phát triển khu vực tư nhân tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Thời gian: Từ ngày 11/5/2016 đến ngày 14/5/2016.Kinh phí chuyến đi: Do Tổ chức sáng tạo kinh doanh Mekong (MBI) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đài thọ.

Điều 2. Ông Nguyễn Phương Bắc phải chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp của Nhà nước Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Sau chuyến đi có văn bản báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh và Sở Ngoại vụ.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội và ông Nguyễn Phương Bắc căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

  • Như điều 3;

  • Bộ Ngoại giao;

  • Bộ Công an;

  • Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

  • Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

  • Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh;

  • Lưu: VT, CVP.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Tử Quỳnh

Каталог: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 9.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương