Bắc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2016tải về 8.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích8.69 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số : 1851/UBND-KTTH

V/v báo cáo và tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị định


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2016

Kính gửi :

- Sở Tài chính;

- Sở Tài nguyên và Môi trường.
Thực hiện công văn số 9095/BTC-QLCS ngày 04.7.2016 của Bộ Tài chính về việc báo cáo và tham gia ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản hoặc giao vốn, tài sản từ ngân sách nhà nước; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo và nghiên cứu tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định của Chính phủ theo đúng các nội dung hướng dẫn tại văn bản nêu trên; tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản), Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 19.7.2016 (có văn bản kèm theo)./.


Nơi nhận :
- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh (b/c);- Lưu : VT, KTTH, PVPKTTH, CVP.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)

Nguyễn Nhân Thắng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương