TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNGtải về 7.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích7.31 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 615/UBND-KTTH


V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị định của Chính phủ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 24 tháng 03 năm 2016
Kính gửi:

Sở Tài chính.

Thực hiện văn bản số 190/BTC-VI ngày 18/3/2016 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh (có văn bản kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia ý kiến vào Dự thảo Tờ trình và Nghị định nêu trên, gửi Bộ Tài chính (Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh đặc biệt) và Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/3/2016./.


Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);- Lưu: VT, KTTH, PVP.KTTH, CVP.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Nguyễn Nhân Thắng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương