V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp và tư vấn công trình sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước ĐTtải về 13.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích13.8 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số: 1240/UBND-XDCB


V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp và tư vấn công trình sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước ĐT.276 – Phú Lâm III, huyện Tiên Du

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 24 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại tờ trình số 547/TTr-SGTVT ngày 29.4.2016; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 221/KH-XDCB ngày 05.5.2016 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu xây lắp và tư vấn công trình: Sửa chữa, nền mặt đường và hệ thống thoát nước ĐT.276- Phú Lâm III, huyện Tiên Du; Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu với các nội dung chủ yếu sau:

1. Chủ đầu tư (Bên mời thầu): Sở Giao thông Vận tải.

2. Tên các gói thầu:

- Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp.

- Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công.

3. Giá các gói thầu:

- Gói thầu số 1: 4.017.064.000 đồng (Bốn tỷ, không trăm mười bẩy triệu, không trăm sáu mươi tư nghìn đồng).

- Gói thầu số 2: 100.899.000 đồng (Một trăm triệu, tám trăm chín mươi chín nghìn đồng).

Giá gói thầu được xác lập theo Quyết định số 276/QĐ-SGTVT ngày 27.4.2016 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

4. Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ trung ương cấp cho Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bắc Ninh năm 2016.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 1: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Gói thầu số 2: Chỉ định thầu rút gọn.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 1: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Gói thầu số 2: Thương thảo hợp đồng.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 5 - Tháng 6 năm 2016.

9. Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 1: 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

- Gói thầu số 2: Theo tiến độ thi công công trình.

10. Tư vấn xét thầu: Thực hiện theo quy định của Luật hiện hành.

11. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu (với gói thầu số 1); gói thầu số 2 thực hiện theo quy định tại khoản 2, điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP để tổ chức lựa chọn nhà thầu. Nhà thầu được lựa chọn phải có đủ năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính, có biện pháp tổ chức thực hiện hợp lý, tiết kiệm tối thiểu 2,5% giá dự toán gói thầu được duyệt với gói thầu xây lắp, 4% với gói thầu tư vấn.
Nơi nhận:
- Như trên;

- Sở Tài chính; Kho bạc nhà nước tỉnh;

- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP CN.XDCB;

- Lưu: VT, CN.XDCB.KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Tiến Nhường

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương