Bắc Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2016tải về 11.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích11.75 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số :1677/UBND-NC

V/v tiếp và làm việc với đoàn KOTRA - Hàn Quốc


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2016


Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Ngoại vụ;
- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.Văn phòng Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc trực thuộc Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội (KOTRA) có văn bản số HAN 16-343 ngày 22/6/2016 đề nghị một buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan. Mục đích của buổi làm việc nhằm thông báo về tình hình đầu tư và trao đổi về phương thức hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại tỉnh.

Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh mời Thủ trưởng các cơ quan có tên trên tham gia tiếp và làm việc với đoàn.Thời gian: từ 14h40 - 15h40 ngày 08/7/2016.

Địa điểm: Phòng Khánh tiết, Văn phòng UBND tỉnh.

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Ban Quản lý các khu công nghiệp chuẩn bị nội dung làm việc theo lĩnh vực ngành phụ trách.

2. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện làm việc và công tác lễ tân, hậu cần.

Xin gửi kèm theo văn bản của KOTRA./.
Nơi nhận :
- Như trên;

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường;

- Công an tỉnh;

- Lưu HC, QTTV, NC, CVP.


TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)

Trịnh Hữu Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương