V/v thực hiện chính sách khen thưởng kháng chiếntải về 7.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích7.88 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số:1598/UBND-VX


V/v thực hiện chính sách khen thưởng kháng chiến.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 22 tháng 6 năm 2016Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Sở Nội vụ;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính; các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định nêu trên (Sao gửi Quyết định kèm theo).

Báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);

- Sở Tài chính (phối hợp);

- Lưu: VT, VX, LĐVP, T22.TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)

Ngô Văn Luyến

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương