Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 2195/ubnd-tđkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích8.55 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH
Số: 2195/UBND-TĐKT


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 18 tháng 11 năm 2010TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị xét duyệt tặng thưởng

Huân chương Lao động, Cờ thi đua của Chính phủ


Kính gửi :

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26.11.2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15.4.2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, UBND tỉnh kính trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xét duyệt đề nghị tặng thưởng:

1. Huân chương Lao động hạng nhất cho: 01 tập thể;

2. Huân chương Lao động hạng nhì cho: 01 tập thể;

3. Huân chương Lao động hạng ba cho: 04 tập thể, 01cá nhân;

4. Cờ thi đua của Chính phủ cho: 02 tập thể.

(có danh sách kèm theo)

UBND tỉnh kính đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xét duyệt./.
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Nguyễn Nhân Chiến

: noidung -> khenthuongxp -> Lists -> khenthuongxp -> Attachments
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1569/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
Attachments -> Ỉnh bắc ninh số: 1630/QĐ-ubnd
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1779/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1875/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1876/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1877/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
Attachments -> Ỉnh bắc ninh số: 1923/QĐ-ubnd
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 2196/ubnd-tđkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 2197/ubnd-tđkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 297/QĐ-ubnd cộng hòa xă HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương