Về việc khảo sát địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước cho khu công nghiệp Tiên Sơntải về 10.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích10.67 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 208/UBND-XDCB


Về việc khảo sát địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước cho khu công nghiệp Tiên Sơn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 27 tháng 01 năm 2016Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,

Nông nghiệp và PTNT;

- UBND huyện Tiên Du;

- Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera – Chi

nhánh Tổng công ty Viglacera.

Xét đề nghị của: Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera - Chi nhánh Tổng công ty Viglacera tại công văn số 971/CTHT - TBCN ngày 24/11/2015, UBND xã Tri Phương tại công văn số 178/CV-UB ngày 18/12/2015, UBND xã Hoàn Sơn tại công văn số 57/CV-UB ngày 18/12/2015, UBND huyện Tiên Du tại công văn số 1105/UBND-KTHT ngày 30/12/2015, Sở Nông nghiệp và PTNT tại công văn số 2019/SNN-ĐĐ&PCLB ngày 30/12/2015, Sở Xây dựng tại công văn số 09/SXD-QLHT ngày 12/01/2016, về việc khảo sát địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước cho khu công nghiệp Tiên Sơn;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera - Chi nhánh Tổng công ty Viglacera khảo sát địa điểm tại khu đất thuộc xã Tri Phương và xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, để lập dự án đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước mặt sông Đuống công suất 15.000 m3/ngày.đêm, phục vụ nhà máy xử lý nước tại khu công nghiệp Tiên Sơn, cụ thể như sau:

- Công trình thu nước mặt đặt ngoài bãi sông tại Km23+100 đê tả Đuống xã Tri Phương, huyện Tiên Du, diện tích khoảng 300m2 (cách chân đê phía sông khoảng 50 m).

- Tuyến ống truyền dẫn nước thô, chiều dài khoảng 8.000 m từ trạm thu về nhà máy xử lý tại khu công nghiệp Tiên Sơn (có sơ đồ kèm theo).

Văn bản này có giá trị trong thời gian 12 tháng để hoàn chỉnh hồ sơ đất đai trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

2. Giao các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Tiên Du theo chức năng hướng dẫn thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành./.
Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;

- TT Huyện ủy, TT.HĐND huyện Tiên Du;

- UBND các xã: Tri Phương, Hoàn Sơn;

- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PCVP.KTTH;- Lưu: HCTC, CN.XDCB, NNTN.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Tử Quỳnh

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương