Bắc Ninh, ngày 07 tháng 6 năm 2016tải về 8.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích8.47 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số :1381/UBND-KTTH


V/v phương án thuê trụ sở làm việc của Đội QLTT số 4, huyện Thuận Thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 07 tháng 6 năm 2016Kính gửi:

Sở Tài chính.

Xét đề nghị của Sở Công thương tại công văn số 342/SCT-KHTC ngày 26/5/2016 về việc đề nghị phê duyệt phương án thuê trụ sở làm việc của Đội quản lý thị trường số 4 huyện Thuận Thành; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho Đội quản lý thị trường số 4 huyện Thuận Thành thuê trụ sở làm việc tại Khu trung tâm Chợ huyện Thuận Thành.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cụ thể phương án thực hiện; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);

- Lưu: VT, KTTH, PVP.KTTH, CVP.


TL. CHỦ TỊCH


KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Nhân Thắng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương