Về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập quy hoạchtải về 12.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích12.59 Kb.

powerpluswatermarkobject3


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1404/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 02 tháng 12 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập quy hoạch

tổng thể phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh

đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 92/2006/NĐ-CP ngày 07.9.2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; số 04/2008/NĐ-CP ngày 11.01.2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24.02.2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKH ngày 22.02.2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tư hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Xét đề nghị của Sở Công thương tại tờ trình số 461/TTr-SCT ngày 10.10.2013; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 161/KH-THQH ngày 11.10.2013,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

2. Nội dung dự án: Theo đề cương “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” kèm theo Quyết định này.

3. Chủ đầu tư: Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh.

4. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý II, năm 2014.

5. Dự toán kinh phí: 381.442.000 đồng (Ba trăm tám mươi mốt triệu, bốn trăm bốn mươi hai nghìn đồng).

6. Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Sở Công thương chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng quy hoạch theo quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Công thương; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các Sở, ngành, cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Lưu: VT, CN.XDCB, PVP.CNXDCB, CVP.


KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Tiến Nhường

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương