TỈnh bắc ninhtải về 7.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích7.2 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1139/UBND-KTTH


V/v thu, nộp Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 13 tháng 5 năm 2016

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Tài chính.


Thực hiện văn bản số 3188/VPCP-KTTH ngày 09/5/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc thu, nộp Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (có văn bản kèm theo); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh) chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo các nội dung yêu cầu tại văn bản nêu trên; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện theo đúng các quy định hiện hành./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);

- Lưu: VT, KTTH, PVP.KTTH, CVP.TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Nhân Thắng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương