Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trườngtải về 10.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích10.5 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1749/UBND-XDCB


V/v khảo sát địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng trụ sở Kho bạc nhà nước

tỉnh Bắc Ninh.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Bắc Ninh, ngày 06 tháng 7 năm 2016
Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;

- Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Ninh;

- UBND thành phố Bắc Ninh.

Xét đề nghị của: Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Ninh tại tờ trình số 311/TTr-KBNN ngày 30/5/2016, UBND phường Đại Phúc tại công văn số 133/CV-UBND ngày 13/6/2016, UBND thành phố Bắc Ninh tại công văn số 1428/CV-UBND ngày 22/6/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 713/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/6/2016, Sở Xây dựng tại công văn số 138/SXD-QH ngày 01/7/2016, về việc khảo sát địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng trụ sở Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Ninh;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Ninh khảo sát địa điểm khu đất thuộc các phường Đại Phúc, Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, có diện tích khoảng 0,7 ha (có sơ đồ khu đất kèm theo), để lập dự án đầu tư xây dựng trụ sở Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Ninh. Yêu cầu UBND thành phố bổ sung khu đất này vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

2. Giao các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND thành phố Bắc Ninh theo chức năng hướng dẫn thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành./.


Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở: KH & ĐT, Tài chính;

- TT Thành ủy, TT.HĐND thành phố Bắc Ninh;

- UBND các phường: Đại Phúc, Vũ Ninh;

- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PCVP.KTTH;

- Lưu: HCTC, CN.XDCB, NNTN.CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Tử Quỳnh

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương