TỈnh bắc ninh số: 501/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích10.12 Kb.
#22297

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 501/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 05 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân bổ kinh phí.
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;

Căn cứ Quyết định số 510/2015/QĐ-UBND ngày 09.12.2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Tài chính,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kinh phí cho các huyện, thành phố, thị xã để phục vụ công tác bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 số tiền 3.224 triệu đồng (Ba tỷ, hai trăm hai mươi tư triệu đồng), trong đó phân bổ 10 triệu đồng/xã và 2 triệu đồng/tổ bầu cử, cụ thể như sau:

- Thành phố Bắc Ninh: 480 triệu đồng.

- Thị xã Từ Sơn: 334 triệu đồng.

- Huyện Yên Phong: 352 triệu đồng.

- Huyện Tiên Du: 368 triệu đồng.

- Huyện Quế Võ: 542 triệu đồng.

- Huyện Thuận Thành: 454 triệu đồng.

- Huyện Gia Bình: 342 triệu đồng.

- Huyện Lương Tài: 352 triệu đồng.

Nguồn kinh phí: Từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu để thực hiện công tác chuẩn bị và phục vụ bầu cửĐiều 2. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với đơn vị được bổ sung kinh phí quản lý việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Chủ tịch và các PCTUBND tỉnh;- Lưu : VT, KTTH, PVPTH, CVP, TH.

CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Tử QuỳnhКаталог: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 10.12 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương