TỈnh bắc ninh số: 399/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 23.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích23.23 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 399/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 06 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp

đường TL.286 (lý trình Km4+460-Km5+922)

huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19.6.2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18.6.2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18.6.2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 32/2015/NĐ-CP ngày 25.3.2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 08.6.2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12.5.2015 về quản lý chất lượng công trình xây dựng; số 136/2015/NĐ-CP ngày 31.12.2015 hướng dẫn thi hanh Luật đầu tư công;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh tại tờ trình số 103/TTr-QLDA ngày 15.3.2016; văn bản thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình số 387/SGTVT-QLĐT ngày 30.3.2016 của Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường TL.286 (lý trình Km4+460 – Km5+922) huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường TL.286 (lý trình Km4+460-Km5+922) huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh.

3. Nhà thầu tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội.

4. Địa điểm xây dựng: huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

6. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Giải quyết nhu cầu đi lại của các phương tiện giao thông. Góp phần hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi trong việc lưu thông hàng hóa giữa khu công nghiệp Yên Phong với thành phố Bắc Ninh và khu vực lân cận; thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện Yên Phong và tỉnh Bắc Ninh.

7. Quy mô xây dựng và các giải pháp thiết kế:

7.1. Đường giao thông:

- Tổng chiều dài tuyến lập dự án: L=1.377,51m.

- Điểm đầu: Xuất phát tại Km4+460 (điểm cuối của dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp TL.286 lý trình Km2+800-Km4+460, thành phố Bắc Ninh đã phê duyệt tại Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 04.8.2015).

- Điểm cuối: Tại Km5+922 (điểm đầu dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp TL.286 đoạn từ KCN Yên Phong I đến khu nhà ở và dịch vụ cán bộ công nhân viên KCN Yên Phong đã phê duyệt tại Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 23.01.2015).

Tuyến thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (TCVN 4054-2005) với mặt cắt ngang Bn=12,0m (mặt đường rộng 11m, lề đường rộng 2x0,5m).

- Nền đường: Những vị trí nền đất yếu đào bảo thay bằng lớp cát đen đầm chặt K95, lớp trên cùng dày 30cm đầm chặt K98. Lớp chuyển tiếp giữa kết cấu áo đường và nền đường là lớp cấp phối đá dăm chuyển tiếp loại II dày 10cm. Độ dốc ngang mặt đường im=2%; lề đường il=6%.

- Mặt đường: Mặt đường sử dụng kết cấu áo đường mềm cấp cao A1, cường độ mặt đường Ey/c ≥153Mpa.

* Kết cấu mặt đường mới và mở rộng như sau:

- Bê tông nhựa chặt 12.5 dày 5cm.

- Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m2.

- Bê tông nhựa chặt 19 dày 7cm.

- Tưới nhựa thấm tiêu chuẩn 1,0kg/m2

- Cấp phối đá dăm loại I dày 15cm.

- Cấp phối đá dăm loại II dày 30cm.

* Kết cấu tăng cường trên mặt đường cũ như sau:

- Bê tông nhựa chặt 12.5 dày 5cm.

- Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m2.

- Bê tông nhựa chặt 19 dày 7cm.

- Tưới nhựa thấm tiêu chuẩn 1,0kg/m2

- Bù vênh cấp phối đá dăm.

7.2. Hệ thống thoát nước:

- Thoát nước ngang: Sử dụng cống tròn BTCT đường kính D1000 và D1500, ống cống BTCT đúc sẵn tải trọng C đặt trên các đế cống bằng BTCT đúc sẵn mác 200, dưới đệm đá dăm (tại một số vị trí nền đất yếu gia cố cọc tre). Đầu cống, tường cánh cống bằng bê tông xi măng mác 200, sân cống xây đá hộc vữa xi măng mác 100.

7.3. Hệ thống an toàn giao thông: Thiết kế, xây dựng theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN41:2012/BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

8. Tổng mức đầu tư của dự án:

Tổng mức đầu tư: 37.978.924.000 đồng(Ba mươi bẩy tỷ, chín trăm bẩy mươi tám triệu, chín trăm hai mươi tư nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 16.617.072.000 đồng;

- Chi phí quản lý dự án: 346.300.000 đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.034.903.000 đồng;

- Chi phí GPMB: 15.315.000.000 đồng;

- Chi phí khác: 967.565.000 đồng;

- Chi phí dự phòng: 3.428.084.000 đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Thời gian thực hiện dự án: 2016-2017.

2. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật đấu thầu hiện hành và các quy định hiện hành.

4. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Tổ chức thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Yên Phong và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;- Lưu: VT, CN.XDCB,PVP.CNXDCB,CVP.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Tiến Nhường: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương