TL. chủ TỊch chánh văn phòNGtải về 7.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích7.11 Kb.
#21939

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 495/UBND-NN.TN


V/v xem xét kiến nghị của

Công ty Nam Hồng (TNHH)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 11 tháng 03 năm 2016
Kính gửi:

Sở Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Công ty Nam Hồng (TNHH) tại công văn số 10/CV-NH ngày 08/3/2016 về việc xin chỉ định thầu khai thác VLXD thông thường phục vụ thi công đường TL295B, TL277 và các dự án đối ứng,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét kiến nghị của Công ty Nam Hồng (TNHH); báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 24/3/2016 (sao gửi tài liệu kèm theo)./.
Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (B/c);- Lưu: VT, NN.TN, NC, PVPTN, CVP.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Trịnh Hữu Hùng


tải về 7.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương