Hoa Anh đào và một số hoạt động xúc tiến đầu tư, giao lưu văn hóa trên địa bàn tỉnhtải về 10.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích10.69 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 508/UBND-VX


V/v phối hợp tổ chức Lễ hội

hoa Anh đào và một số hoạt động xúc tiến đầu tư, giao lưu văn hóa trên địa bàn tỉnh.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 14 tháng 03 năm 2016
Kính gửi:

- Các Sở, ngành, đơn vị: Ngoại vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Tài chính; Công thương; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Công an tỉnh; Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Bắc Ninh; Ban Quản lý Khu công nghiệp; Báo Bắc Ninh; Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh; Điện lực Bắc Ninh;

- UBND thành phố Bắc Ninh;

- Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC);

- Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc; Công ty Môi trường và Công trình Đô thị Bắc Ninh.


Để chuẩn bị tốt công tác tổ chức Lễ hội hoa Anh đào và một số hoạt động xúc tiến đầu tư, giao lưu văn hóa tại tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp bàn về nội dung trên.Thành phần:

- Ông Nguyễn Tiến Nhường, PCT TT UBND tỉnh (mời dự và chủ trì);

- Giám đốc các Sở, ngành, đơn vị có tên trên.

Thời gian: từ 15h00 ngày 15/3/2016 (thứ Ba).

Địa điểm: Phòng họp I, trụ sở UBND tỉnh Bắc Ninh.

(Số 10, đường Phù Đổng Thiên Vương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: báo cáo công tác phối hợp xây dựng kịch bản, chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng; Sở Kế hoạch và Đầu tư: báo cáo công tác xúc tiến đầu tư, chương trình nội dung Hội thảo; UBND thành phố Bắc Ninh: báo cáo công tác chuẩn bị tiếp nhận và bảo quản hoa Anh đào...

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan, căn cứ nhiệm vụ được giao chuẩn bị tài liệu và báo cáo tiến độ công việc tại cuộc họp./.
Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);

- BBN, Đài PTTH, Cổng TTĐT (cử phóng viên đưa tin);

- Lưu: VT, VX, KTTH, NN-TN, XDCB, LĐVP.TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trịnh Hữu Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương