TL. chủ TỊch chánh văn phòNGtải về 7.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích7.39 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số:1726/UBND-NC


V/v giải quyết đơn của Nguyễn Văn Dự thôn Lạc Xá, xã Quế Tân, huyện Quế Võ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 05 tháng 7 năm 2016


Kính gửi: UBND huyện Quế Võ.

Chủ tịch UBND tỉnh nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Dự cư trú tại thôn Lạc Xá, xã Quế Tân, huyện Quế Võ đề nghị UBND xã Quế Tân giải quyết lối đi của gia đình ông, nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét giải quyết;

Sau khi xem xét đơn, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Giao UBND huyện Quế Võ phối hợp các đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết theo nội dung đơn, trả lời công dân, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật (đính kèm tài liệu liên quan)./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh (b/c);

- Ban TCD tỉnh (theo dõi, đôn đốc);

- Ông Nguyễn Văn Dự (để biết);

- Lưu: VT, NC, NN.TN, CVP.TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trịnh Hữu Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương