TỈnh bắc ninh số: 1670/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 14.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích14.01 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1670/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 29 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng cho đại biểu tham dự

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 509/TTr-SNV ngày 24/12/2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thưởng 5.000.000 đồng cho 16 đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX (Có danh sách kèm theo).

Tổng số tiền thưởng: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng chẵn).

Nguồn tiền thưởng trích từ Quỹ Thi đua - Khen thưởng tỉnh năm 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ (05);

- Lưu: VT, NC, CVP.


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Tiến Nhường

DANH SÁCH

Các cá nhân được thưởng tiền

(Kèm theo Quyết định số: 1670/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2015

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

1. Ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

2. Ông Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Ông Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh.

4. Ông Trần Trung Chính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua khen thưởng tỉnh.

5. Ông Vũ Đức Quyết, Giám đốc Sở Công thương.

6. Bà Nguyễn Thị Xuân, Y tá, Bệnh viện Phong - Da liễu Bắc Ninh.

7. Ông Đỗ Trọng Dân, Chủ tịch UBND xã An Bình, Thuận Thành.

8. Ông Nguyễn Đình Tân, Trưởng ban công tác Mặt trận khu Y Na, Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

9. Ông Nguyễn Như So, Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần tập đoàn DABACO.

10. Ông Nguyễn Tiến Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Công ty Long phương (TNHH).

11. Bà Trần Thị Diên, Phó hiệu trưởng, Trường THPT Thuận thành I.

12. Ông Nguyễn Xuân Thu, xã Quỳnh phú, huyện Gia Bình.

13. Ông Nguyễn Đăng Hiển, xã Tân Chi, huyện Tiên Du.

14. Ông Nguyễn Đăng Cường, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành.

15. Bà Trần Thị Nhàn, Chủ tịch công đoàn cơ sở, Công ty CP Đông Bình.16.Ông Nguyễn Văn Huệ Trưởng phòng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh./.


: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương