TỈnh bắc ninh số: 253/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích9.59 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 253/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 11 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đổi tên trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bắc Hà thành trường Phổ thông IVS
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục;

Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép thành lập trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bắc Hà;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 183/SGDĐT-TCCB ngày 02/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cho phép đổi tên trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bắc Hà được thành lập theo Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thành trường Phổ thông IVS.

Điều 2: Trường Phổ thông IVS là cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập hoạt động theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011; Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2012 và theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thị xã Từ Sơn; các cơ quan, đơn vị có liên quan và trường Phổ thông IVS chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ GD&ĐT (b/c);

- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;- Lưu: VT, VX, NC, PVPVX, CVP.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Văn Phong: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương