Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninhtải về 7.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích7.68 Kb.
#21176

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 448/UBND-VX


V/v tiếp sóng chương trình

Khai mạc Lễ hội Hoa Ban

năm 2016.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 09 tháng 03 năm 2016
Kính gửi:

Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 488/UBND-VXVH ngày 03/3/2016 của UBND tỉnh Điện Biên về việc đề nghị tiếp sóng chương trình Khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2016.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên thực hiện tiếp sóng chương trình truyền hình trực tiếp Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ Pá Khoang và Khai mạc Lễ hội Hoa Ban tỉnh Điện Biên năm 2016 (Có photo Công văn của UBND tỉnh Điện Biên gửi kèm)./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);

- Lưu: VT, VX, PVPVX, CVP.TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Ngô Văn Luyến


tải về 7.68 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương