V/v rà soát kết quả kiểm toán, quyết toán 02 công trình giao thôngtải về 7.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích7.27 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số: 1535/UBND-XDCB

V/v rà soát kết quả kiểm toán, quyết toán 02 công trình giao thông.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 6 năm 2016

Kính gửi:

- Các sở: Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải,

Kế hoạch và Đầu tư;

- Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh;

- Công ty TNHH tư vấn thuế, kế toán và kiểm toán AVINA-IAFC.

UBND tỉnh nhận được các Báo cáo của Sở Tài chính: Số 48/BC-STC ngày 31.5.2016 đề nghị phê duyệt Quyết toán hạng mục công trình: Điều chỉnh, bổ sung nút giao khác mức liên thông với QL.1A mới với TL.276 (TL.276 cũ). Báo cáo số 39/BC-STC ngày 13.5.2016 đề nghị Quyết toán gói thầu số 3: Xây dựng đường giao thông và điện chiếu sáng đoạn từ Km22+642,6-Km23+973,63 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp TL282 đoạn Đông Bình – Ngụ.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông vận tải rà soát kết quả kiểm toán, quyết toán 02 công trình trên báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10.7.2016.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);

- VP UBND tỉnh: CVP, P.CVP CN.XDCB, KT-TH;- Lưu: VT, CN.XDCB, KTTH.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trịnh Hữu Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương