TỈnh bắc ninh số: 565/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 21.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích21.62 Kb.
#23139

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 565/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 17 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 của Quốc hội ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bắc ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các cơ quan và cán bộ tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan và công dân đến khiếu nại, tố cáo căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- TT.Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể tỉnh;

- Đài PT&TH tỉnh; Báo Bắc Ninh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, NC,CVP.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Nguyễn Tiến NhườngỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
NỘI QUY

TIẾP CÔNG DÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 565/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2016

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)
Công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cán bộ làm nhiệm vụ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh phải thực hiện tốt các quy định dưới đây:

Điều 1. Quy định chung

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh là nơi đón tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; nơi Đại biểu các cơ quan nhà nước, bao gồm Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Tổ chức chính trị tiếp công dân định kỳ, tiếp công dân đột xuất và tiếp công dân thường xuyên theo quy định của pháp luật.Điều 2. Thời gian tiếp công dân

Thời gian tiếp công dân trong các ngày làm việc:

- Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.Điều 3. Quy định đối với công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

1. Xuất trình giấy tờ tùy thân với cán bộ thường trực tiếp công dân; tuân thủ Nội quy tiếp công dân; thực hiện hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân.

2. Thực hiện nếp sống văn minh, không tự ý đi lại gây mất an ninh, trật tự.

3. Thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật; trình bày trung thực, chính xác, rõ ràng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung và tài liệu đã cung cấp.

4. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh, cụ thể là:

- Đoàn dưới mười người cử không quá ba người;

- Đoàn trên mười người cử không quá năm người.

5. Nghiêm cấm mang chất độc hại, chất cháy, chất nổ hoặc công cụ khác có thể gây thương tích vào Trụ sở tiếp công dân; Lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo gây rối trật tự công cộng.

6. Có ý thức bảo vệ tài sản của Trụ sở Tiếp công dân; để phương tiện đi lại của cá nhân vào đúng nơi quy định và tự bảo vệ tài sản của mình.

7. Khi hết giờ làm việc buổi chiều phải tự giác rời khỏi Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.Điều 4. Quy định đối với cán bộ tiếp công dân

1. Thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư; ghi chép đầy đủ nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và hướng dẫn công dân tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo Trụ sở tiếp công dân tỉnh phân công; có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân.

3. Chịu trách nhiệm về những nội dung đã hướng dẫn công dân.

4. Ký xác nhận đơn và những tài liệu có liên quan đến đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Được từ chối tiếp người đang trong tình trạng dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần làm mất, hạn chế khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi và các trường hợp khác theo quy định của Luật Tiếp công dân.Điều 5. Điều khoản thi hành

Công dân và cán bộ tiếp công có trách nhiệm thực hiện tốt Nội quy trên; mọi hành vi vi phạm tùy thuộc theo mức độ sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật./.
Каталог: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 21.62 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương