V/v xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác cát trái phéptải về 9.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích9.25 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 667/UBND-NN.TN


V/v xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác cát trái phép; giải tỏa các bãi tập kết VLXD chưa hoàn thiện các thủ tục về đất đai và bãi tập kết nằm ngoài quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 29 tháng 03 năm 2016
Kính gửi:

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng;

- Công an tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố.

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại văn bản số 400/BC-CAT (PV11) ngày 28/3/2016 về việc báo cáo kết quả đấu tranh xử lý khai thác cát trái phép trên địa bàn.

Để xử lý nghiêm tình trạng trên; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

1. Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu còn để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn.

2. Đối với các bãi tập kết chưa hoàn thiện thủ tục về đất đai, những bãi tập kết không nằm trong quy hoạch của tỉnh được phê duyệt, yêu cầu: giải tỏa xong trước 08/4/2016. Sau ngày này, Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập tổ kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc giải tỏa trên (đặc biệt là huyện Quế Võ), báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh việc kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân (đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu) không hoàn thành nhiệm vụ hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc xử lý sai phạm, xong trước ngày 15/4/2016./.


Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);

- Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy (biết và chỉ đạo);

- Lưu: HC, NN.TN, CVP.TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Trịnh Hữu Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương