Bắc Ninh, ngày 17 tháng 6 năm 2016tải về 7.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích7.61 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số : 1536/UBND-NN.TN


V/v trả lời kiến nghị của ông Nguyễn Bá Chanh, thôn Trung, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 17 tháng 6 năm 2016
Kính gửi :

Chủ tịch UBND huyện Tiên Du.

Ngày 16/6/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhận được đơn của ông Nguyễn Bá Chanh, đại diện Ban quản lý thôn Trung, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du phản ánh việc ông Bùi Huy Châm và bà Tuyết xây dựng nhà cao tầng ở hành lang bảo vệ đê trước khu tâm linh chùa làng Trung,

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Chủ tịch UBND huyện Tiên Du khẩn trương xem xét kiến nghị của công dân, trả lời công dân, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 23/6/2016 (gửi kèm theo đơn kiến nghị của công dân)./.
Nơi nhận

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);

- Ban Tiếp công dân tỉnh (theo dõi, đôn đốc);

- Ông Nguyễn Bá Chanh (để biết);

- Lưu: HC, NC, NN.TN, CVP.TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Mầu Quang Thắng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương