V/v giải quyết kiến nghị của Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc ctcptải về 9.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích9.39 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1592/UBND-XDCBCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 22 tháng 6 năm 2016

V/v giải quyết kiến nghị của Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP.
Kính gửi:

- Ban quản lý các KCN Bắc Ninh;

- Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc-CTCP.

UBND tỉnh nhận được công văn số 92/2016/KB-KCN ngày 08/6/2016 của Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP về việc đề nghị kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các xe bồn chở nước xả thải trộm ra môi trường;

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Giao Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành và doanh nghiệp có liên quan: Làm rõ, xử lý theo quy định việc xả trộm nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, theo nội dung kiến nghị của Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc tại công văn số 92/2016/KB-KCN ngày 08/6/2016 (có công văn sao gửi kèm theo); đồng thời tổng hợp những nội dung có liên quan, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

- Công an tỉnh BN (p/h);

- Sở Tài nguyên và Môi trường (p/h);

- Lưu: VT, XDCB, NC, PVP KTTH, CVP.TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trịnh Hữu Hùng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương