Sở Lao động Thương binh và Xã hộitải về 10.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích10.29 Kb.
#21973

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 497/UBND-VX


V/v tổ chức mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 18

năm 2016.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 11 tháng 03 năm 2016
Kính gửi:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Căn cứ văn bản số 4624/BCĐTLQG-ATLĐ ngày 11/11/2015 của Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia An toàn lao động - Phòng chống cháy nổ Trung ương về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 205/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 29/02/2016 về việc tổ chức mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016;

- Thời gian: Ngày 23/3/2016 (Thứ Tư).

- Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc.

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Bắc Ninh, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh và các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị nội dung, chương trình và các điều kiện để tổ chức Tuần lễ đạt kết quả, đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước.

Sau Tuần lễ quốc gia An toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ, báo cáo kết quả về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục An toàn lao động) và Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/4/2016./.


Nơi nhận:
- Như trên;

- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch, các PCTVX UBND tỉnh (b/c);

- Các Sở: Tài chính, Y tế (phối hợp);

- Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy BN;

- Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc;

- Lưu: VT, VX, PVPVX, CVP, T 15.TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)

Nguyễn Vinh Thanh


tải về 10.29 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương