Sở Lao động Thương binh và Xã hộitải về 8.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích8.23 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số: 1285/UBND-VX


V/v giải quyết đơn

của ông Nguyễn Văn Quyết.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 27 tháng 05 năm 2016

Kính gửi:

- Sở Y tế;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- UBND thành phố Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Quyết, đại diện tổ dân phố 8, Khu 7, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh nội dung về việc chuyển trung tâm cai nghiện Methadone rời khỏi khu dân cư,

Sau khi xem xét đơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND thành phố Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét đề xuất phương án xử lý, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/5/2016.

(Gửi đơn của công dân kèm theo)./.


Nơi nhận:
- Như trên;

- Bí thư Tỉnh ủy (b/c);

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh phụ trách văn xã (b/c);

- Lưu: VT, VX, NC, PVPVX, CVP, T11.
TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)

Nguyễn Vinh Thanh

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương