Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1817/ubnd-nn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích8.94 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH


Số: 1817/UBND-NNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 14 tháng 7 năm 2016

V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Kính gửi: - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư , Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính;

- Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 64/KH-KTN ngày 01/7/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xử lý ngay sự cố sạt lở kênh xả tiêu hạ lưu cống qua đê trạm bơm Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành,

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xử lý ngay sự cố sạt lở kênh xả tiêu hạ lưu cống qua đê trạm bơm Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành tại Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh mục 6: Thời gian thực hiện dự án: Xong trước 31/5/2017;

- Điều chỉnh mục 11: Nguồn vốn đầu tư: Nguồn XDCB tập trung hàng năm.

- Các nội dung khác tại Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh không thay đổi.

2. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các trình tự, thủ tục theo đúng các quy định của pháp luật./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);- Lưu: VT, NN, PVP (NN-KTTH), CVP.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Thành

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương