Xét đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Công văn số 98/SNgv-vp ngày 20/5/2016 về việc xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở Ngoại vụ với các Sở, ban, ngành của tỉnhtải về 7.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích7.34 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số: 1266/UBND-NC


V/v xây dựng quy chế phối hợp với các sở, ban, ngành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 25 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: Sở Ngoại vụ.

Xét đề nghị của Sở Ngoại vụ tại Công văn số 98/SNgV-VP ngày 20/5/2016 về việc xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở Ngoại vụ với các Sở, ban, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cho phép Sở Ngoại vụ xây dựng quy chế phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh nhằm đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của công tác ngoại vụ tại địa phương.

2. Sở Ngoại vụ theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy chế đảm bảo theo đúng các quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.


Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh (b/c);- Lưu: HC, NC, CVP.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Trịnh Hữu Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương