Trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch



tải về 8.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích8.98 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1579/UBND-VX


V/v phối hợp đảm bảo công tác an ninh,

trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Bắc Ninh, ngày 21 tháng 6 năm 2016



Kính gửi:

- Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.




Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 04/5/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Công an ban hành hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch,

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Các Sở, ngành, đơn vị có tên trên, căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch thực hiện, phối hợp công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo kết quả công tác phối hợp, chỉ đạo triển khai trên địa bàn tỉnh, định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định./.




Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);



- Lưu: VT, VX, PVPVX, CVP.


TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Vinh Thanh





Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương