Bắc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2016tải về 8.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích8.73 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số : 1849/UBND-KTTH


V/v tổng hợp vướng mắc Nghị định 30/2015/NĐ-CP và đề xuất mô hình đầu tư, kinh doanh công trình KCHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2016Kính gửi:

Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện văn bản số 5517/BKHĐT-QLĐT ngày 14/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về tổng hợp vướng mắc của Nghị định 30/2015/NĐ-CP và đề xuất mô hình đầu tư, kinh doanh công trình KCHT (có văn bản kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp, báo cáo theo đúng nội dung yêu cầu tại văn bản nêu trên; báo cáo gửi Bộ Kế hoạch & Đầu tư (Cục Quản lý đấu thầu) và Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 21/7/2016./.


Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);- Lưu: VT, KTTH, PVP.KTTH, CVP.

TL. CHỦ TỊCH


KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)


Nguyễn Nhân Thắng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương