TL. chủ TỊch kt. Chánh văn phòng phó Chánh văn phòNGtải về 8.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích8.01 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số: 1268/UBND-XDCB


V/v góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết về điều kiện cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 25 tháng 05 năm 2016

Kính gửi:

Sở Thông tin và Truyền thông.

UBND tỉnh nhận được công văn số 1539/BTTTT-CATT ngày 13/5/2016 về việc lấy ý kiến góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết về điều kiện cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng;

Giao sở Thông tin và Truyền thông chủ trì:

1. Phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan: Xem xét nội dung, đóng góp ý kiến vào dự thảo theo tinh thần nội dung công văn số 1539/BTTTT-CATT ngày 13/5/2016 (có công văn và Dự thảo sao gửi kèm theo).

2. Tổng hợp những nội dung có liên quan, gửi đóng góp ý kiến bằng văn bản về Bộ thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh (b/c);- Lưu: VT, CN.XDCB, CVP, PVP Nguyễn Kim Thành.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Kim Thành

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương