Bắc Ninh, ngày 16 tháng 6 năm 2016tải về 9.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích9.52 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số:1514/UBND-KTTH

V/v Tăng cường kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 16 tháng 6 năm 2016
Kính gửi:

- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội tỉnh.

Căn cứ Công văn số 4426/NHNN-VP ngày 13/6/2016 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc tăng cường triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh chủ động phối hợp với các ngành, địa phương chỉ đạo các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung theo chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước Việt Nam tại văn bản nêu trên. Rà soát soát các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo Thống đốc Ngân hàng nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh, phát triển./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (b/c);

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);

- CVP; PCVP Nguyễn Nhân Thắng;

- Lưu: VT, KTTH.


TL. CHỦ TỊCH


KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Nhân Thắng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương