TỈnh bắc ninhtải về 10.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích10.28 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1148/UBND-KTTH


V/v chuyển đổi đội dịch vụ môi trường thành đơn vị hạch toán độc lập.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 16 tháng 5 năm 2016

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Công ty cổ phần đường bộ Bắc Ninh.


Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc cử Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp tại Công ty cổ phần đường bộ Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt quyết toán tài chính; quyết toán số tiền thu từ cổ phần hóa; quyết toán chi phí cổ phần hóa; quyết toán kinh phí hỗ trợ cho người lao động dôi dư; quyết toán công bố giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp cổ phần hóa chính thức chuyển thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp tại Công ty cổ phần đường bộ Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh tại công văn số 507/KHĐT-ĐMDN ngày 12/5/2016 về việc xin ý kiến người đại diện theo ủy quyền tham gia ý kiến tại Công ty cổ phần đường bộ Bắc Ninh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý giao 03 người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần đường bộ Bắc Ninh (gồm ông Tô Đình Hải, ông Nguyễn Văn Tháo, ông Nghiêm Đình Đức) thực hiện quyền của cổ đông góp vốn để tham gia ý kiến biểu quyết, quyết định tại cuộc họp Hội đồng quản trị đối với nội dung liên quan đến việc chuyển Đội dịch vụ môi trường thuộc Công ty cổ phần đường bộ Bắc Ninh thành đơn vị hạch toán độc lập theo quy định của pháp luật.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực của Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh) theo chức năng phối hợp với Công ty cổ phần đường bộ Bắc Ninh tổ chức thực hiện, đảm báo đúng các quy định hiện hành./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KTTH, PVP.KTTH, CVP.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Hữu Thành

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương