TL. chủ TỊch chánh văn phòNGtải về 7.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích7.63 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số:1841/UBND-NC

V/v thực hiện kế hoạch tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2016

Kính gửi: Thanh tra tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 1692/KH-TTCP ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ, về việc tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 1692/KH-TTCP, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định (đính kèm theo tài liệu có liên quan)./.


Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh (b/c);- Lưu: VT, NC, CVP.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)


Trịnh Hữu Hùng


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương