Các Sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tưtải về 10.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích10.62 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1807/UBND-XDCB

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn

nhà thầu các gói thầu công trình cải tạo cổng tường rào và các hạng mục phụ trợ Sở Công thươngCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 7 năm 2016
Kính gửi:

Các Sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số 377/KH-XDCB ngày 06/7/2016, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình cải tạo cổng tường rào và các hạng mục phụ trợ Sở Công thương;

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt như sau:

1. Bên mời thầu: Sở Công thương.

2. Tên và giá gói thầu:

- Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp; giá gói thầu: 818.431.000 đồng (Tám trăm mười tám triệu, bốn trăm ba mươi mốt nghìn đồng);

- Gói thầu số 2: Quản lý dự án; giá gói thầu: 25.184.000 đồng (Hai mươi năm triệu, một trăm tám mươi tư nghìn đồng);

- Gói thầu số 3: Giám sát thi công xây dựng; giá gói thầu: 22.738.000 đồng (Hai mươi hai triệu, bảy trăm ba mươi tám nghìn dồng);

Giá các gói thầu xác định tại Quyết định số 204/QĐ-SXD ngày 03/6/2016 của Giám đốc Sở Xây dựng.

3. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (sử dụng nguồn kinh phí chi sự nghiệp theo quy định).

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo hợp đồng.

6. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 7 năm 2016.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

9. Trách nhiệm chủ đầu tư: Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định; có biện pháp tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng công trình, tiết kiệm tối thiểu 2,5% giá trị dự toán gói thầu xây lắp, 4,0% giá trị dự toán các gói thầu tư vấn được duyệt; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;

- Các Sở: TC, XD;- Lưu: HCTC, KTTH, CN.XDCB, CVP.


KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Tiến Nhường

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương