TỈnh bắc ninh số: 1733/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 32.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích32.96 Kb.

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1733/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài
CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 và Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Xét đề nghị của Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tại công văn số 117/CV-VP ngày 15/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo tham gia đoàn khảo sát và học tập kinh nghiệm về quản lý phát triển kinh tế xã hội tại Trung Quốc từ ngày 08/01/2016 đến 17/01/2016.

Kinh phí chuyến đi do cá nhân tự túc.Điều 2. Các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo phải chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp của Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc. Sau chuyến đi có văn bản báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh và các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như điều 3,

- Bộ Ngoại giao,

- Bộ Công an,

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh,

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,- Lưu HC, PNV, CVP.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Tử Quỳnh

DANH SÁCH ĐOÀN ĐI TRUNG QUỐC

(Kèm theo Quyết định số:1733/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

STT

Họ tên

Chức vụ

1

Nguyễn Xuân Thu

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh,

2

Lê Hồng Phúc

Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh,

3

Hoàng Sỹ Hạnh

Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh,

4

Nguyễn Xuân Khoản

Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh,

5

Lê Phương

Trưởng phòng Công tác HĐND, VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh,

6

Nguyễn Xuân Cường

Phó Trưởng phòng Công tác HĐND, VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh,

7

Dương Thị Thanh Huyền

Phó Trưởng phòng Công tác HĐND, VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh,

8

Nguyễn Thị Thủy

Phó Trưởng phòng Thông tin - Dân nguyện, VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh,

9

Nguyễn Huy Hưng

Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh,

10

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chuyên viên VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh,

11

Trần Ngọc Toàn

Chuyên viên VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh,

12

Nguyễn Đức Bình

Chuyên viên VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh,

13

Nguyễn Văn Tú

Chuyên viên VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh,

14

Nguyễn Thị Mai

Kế toán VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh,

15

Nguyễn Ngọc Mạnh

Lái xe VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh,

16

Nguyễn Văn Thọ

Lái xe VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh,

17

Trần Hữu Điện

Lái xe VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh,

18

Đỗ Đức Thọ

Lái xe VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh,

19

Trần Công Tài

Lái xe VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh,

20

Nguyễn Ngọc Long

Văn thư VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh,

21

Nguyễn Thị Thúy

Văn thư VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh,

22

Nguyễn Thị Thắm

Thủ quỹ VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh.
: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương