Kính gửi: ubnd huyện Tiên Dutải về 7.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích7.39 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số: 1728/UBND-NC

V/v giải quyết của ông Nguyễn Công Sính, thôn Nghĩa Chỉ, xã Minh Đạo


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBắc Ninh, ngày 05 tháng 7 năm 2016

Kính gửi: UBND huyện Tiên Du.

Chủ tịch UBND tỉnh nhận được đơn của ông Nguyễn Công Sính, thôn Nghĩ Chỉ, xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, kiến nghị về việc chính quyền địa phương làm hồ sơ để hợp thức hóa diện tích đất đang còn tranh chấp giữa gia đình ông với gia đình ông Nguyễn Công Phước;

Sau khi xem xét đơn, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Giao UBND huyện Tiên Du xem xét, giải quyết theo nội dung đơn, trả lời công dân, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật (đính kèm tài liệu liên quan)./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;

- Ban TCD tỉnh (theo dõi, đôn đốc);

- Ông Nguyễn Công Sính (để biết);

- Lưu: VT, NC, NN.TN, CVP.

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trịnh Hữu Hùng

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương